Loester!

De Klein Letterkes (veurwaarden)

LOESTER.nl

Bezeuk de site op: https://www.loester.nl/nl

Door u aan te melden voor de Loester-service of deze anderszins te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan de Loester-service te gebruiken en of enige inhoud te openen.


Serviceproviders

Deze voorwaarden gelden tussen u en de eigenaar van de Loester diest, TVEllef Limited Markt 1 Linne Nederland.


Vereisten voor leeftijd en geschiktheid

Om gebruik te kunnen maken van de Loester-service en toegang te krijgen tot Inhoud, moet u 16 jaar of ouder zijn, of toestemming hebben voor het gebruik van ouder of voogd.


Loester-services kunnen tijdelijk worden onderbroken vanwege technische problemen.

Loester is niet verplicht om specifieke inhoud via de Loester-service te leveren en Loester of de betreffende eigenaren kunnen bepaalde nummers, video's, podcasts en andere Inhoud zonder kennisgeving verwijderen.


Mogelijk moet u een Loester-account maken om de Loester-service geheel of gedeeltelijk te kunnen gebruiken. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en moeten vertrouwelijk worden behandeld. Loester kan om welke reden dan ook uw gebruikersnaam intrekken of vereisen dat u deze wijzigt.


Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden (met inbegrip van eventuele andere toepasselijke voorwaarden), verlenen wij u beperkte, niet-exclusieve, herroepbare toestemming om persoonlijk, niet-commercieel gebruik te maken van de Loester-service en de Inhoud. Deze Toegang blijft van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of Loester. U gaat ermee akkoord dat u de Loester-service of de Inhoud niet zult herdistribueren of overdragen.


De Loester-service en de Inhoud zijn eigendom van Loester of de licentiegevers van Loester. Alle Loester-handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen, en alle andere functies van het Loester-merk ('merkkenmerken van Loester') zijn het exclusieve eigendom van TVEllef Limited of diens licentiegevers. Deze 


U gaat ermee akkoord de Loester-gebruikersrichtlijnen na te leven en de Loester-service, de Inhoud of enig deel daarvan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan volgens deze Voorwaarden.


Bij het gebruik van de Loester-service moet u zich houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en de intellectuele-eigendoms-, privacy- en andere rechten van derden respecteren.


Loester-gebruikers kunnen inhoud publiceren, uploaden of anderszins bijdragen aan de Loester-service. U bent zelf verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die u publiceert. U mag alleen publiceren als u eigenaar bent van of het recht hebt om dergelijke Gebruikersinhoud te publiceren, en dat de inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van anderen.


Loester kan Gebruikersinhoud controleren of evalueren, maar is daartoe niet verplicht. Loester behoudt zich het recht voor om de toegang tot Gebruikersinhoud te verwijderen of uit te schakelen, ongeacht de reden. Loester kan deze acties uitvoeren zonder dat u hiervan vooraf op de hoogte bent gesteld.


U behoudt het eigendom van uw Gebruikersinhoud wanneer u deze op Loester publiceert. U verleent Loester echter een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, volledig betaalde, onherroepelijke en wereldwijde licentie voor het reproduceren, beschikbaar maken, uitvoeren en tonen, vertalen, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verspreiden en anderszins gebruiken van dergelijke Gebruikersinhoud in verband met de Loester-service via elk mogelijk medium, alleen of in combinatie met andere inhoud of materialen, op elke manier en met alle middelen, methoden of technologieën, ongeacht of deze nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden. Waar van toepassing en voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, gaat u er ook mee akkoord af te zien van elk 'moreel recht' of gelijkaardige rechten, zoals uw recht om te worden erkend als de auteur van Gebruikersinhoud, met inbegrip van feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen minachtende behandeling van dergelijke Gebruikersinhoud.


U verleent ons ook het recht (1) om de Loester-service toe te staan de processor, bandbreedte en opslaghardware van uw Apparaat te gebruiken om de werking van de Loester Service mogelijk te maken, (2) om u reclame en andere informatie te verstrekken, en om onze zakenpartners toe te staan hetzelfde te doen.


Loester respecteert de rechten van houders van intellectuele-eigendomsrechten. Indien u van mening bent dat enige Inhoud een inbreuk vormt op uw copyright, neemt u dan contact met ons op.


Deze Voorwaarden blijven op u van toepassing totdat deze door u of Loester worden beëindigd en kunnen door Loester worden aangepast of aangevuld. 


U gaat ermee akkoord om Loester schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle redelijkerwijs voorzienbare verliezen, schade en redelijke onkosten (met inbegrip van redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die Loester heeft geleden of opgelopen, die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Voorwaarden, gebruikersinhoud die u publiceert of waar u anderszins toe bijdraagt en elke activiteit waaraan u deelneemt op of via de Loester-service en uw overtreding van een wet of de rechten van een derde.

 

Loester kan een of meer van deze Voorwaarden toewijzen en kan diens rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen of delegeren. U kunt de Voorwaarden niet toewijzen, geheel noch gedeeltelijk, noch uw rechten op grond van de overeenkomsten aan een derde overdragen of in sublicentie geven.


Loester zo metein nao Wissen ×

Op dit moment staon gein nummers klaor. Selecteer eers ein nummer en loester maar.

Loester.nl Loester.nl : / :